Lov for Oslos Politis Idrettslag (vedtekter)

Stiftet 10. august 1920.
Vedtatt den 22. mai 1959 med senere endringer senest av 23.april  2008

 Godkjent av Idrettsstyret den………………..(Fotnote 1, se bakerst)

§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske Komité (NIF).(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom  Oslo idrettskrets.
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Idrettslaget hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av Oslo idrettsråd.(3)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(3) Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(5)

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.(6)

Innmeldingen skal skje skriftlig og det skal oppgis alder og bopel og om søkeren har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF eller et annet politiidrettslag.

Finner styret ikke å kunne godkjenne søknaden blir den med styrets begrunnelse returnert søkeren med orientering om at denne kan klage over avslaget.
I tilfelle tvist om medlemskapet avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp som medlem.
Kretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen.
Utmelding av laget må skje skriftlig.
Har medlemmet vandrepremie eller andre eiendeler tilhørende laget, skal dette innleveres

§ 3 A Æresmedlemmer
Æresmedlemmer innvoteres av årsmøtet etter innstilling av styret.

Tildeling av æresmedlemsskapet skal være enstemmig.
Utmerkelsen ÆRESMEDLEM skal ledsages av diplom.

Som æresmedlem kan opptas:
–  enhver som i lengre tid i særlig grad har arbeidet for lagets interesser,
–  medlemmer som på fremragende måte har representert laget ved stevner/konkurranser og lignende.

Æresmedlemmer har alle rettigheter. De betaler ikke kontingent og kan ikke på annen måte gjøres økonomisk forpliktet.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som er under 17 år og pensjonister betaler lavere kontingent.

For ansatte ved Oslo politidistrikt blir kontingenten trukket automatisk i lønnen en gang i året. Øvrige medlemmer betaler over tilsendt innbetalingsblankett(fortrinnsvis i juni måned)

Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år, mister sine rettigheter og kan av styret besluttes å miste sitt medlemskap i laget.
Medlemmet kan i så fall ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet
Styret kan beslutte å sette ned eller frafalle kontingenten dersom gyldige grunner foreligger.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget.(7)  Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet (8)
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 • a) når vedkommende selv er part i saken
  b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
  c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
  d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(9)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10 Årsmøtet
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i april måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,(10) direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:(11)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er)(12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3.styremedlemmer, hvorav en velges som sekretær, en som kasserer og det tredje skal være en av særidrettsgruppelederne.(15) og ett varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
  d) 2 revisorer (16)
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmet.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
b) Vedtak i styret i idrettslaget.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 Idrettslagets styre (17)
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal (18)

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.(17)
 3. Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midlene til styret og lagets undergrupper etter de opptrukne planer og godkjente budsjett tilskudd fra det offentlig, inntekter fra ikke-idrettslig virksomhet og lagskontingenten disponerers av styre.
 4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 5. Representere idrettslaget utad.
 6. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. (19)

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret  holder medlemsmøte  og møter med gruppelederne eller deres stedfortredere når det finner det nødvendig, sistnevnte møter dog minst 4 ganger årlig.

 

 § 15 A. Styrets arbeid

 1. Lederen har den daglige ledelsen i laget. Lederen skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Lederen skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Styret/særidrettsundergruppene (se § 15/15 A)må sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
 2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.
 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter, møter med særidrettsgruppelederne og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Lederen skal være lagets arkivar.
 4. Kassereren plikter å sette seg inn i idrettens til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, jfr. bl. a.heftet ”idrettens kontoplan ” og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver  tid skal ha i kassen.
 5. Revisoren skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser, jf.
 6. a. heftet ”idrettens kontoplan”

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer
Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.(20)

§ 16 A. Særidrettgruppestyrer og deres oppgaver 

 1. Lagets opprettede særidrettsundergrupper ledes av et styre som skal ha minst 3 medlemmer: Leder, sekretær og kasserer. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte.
 2. Gruppenes leder vil på omgang være medlem av lagsstyret, jf. § 11, 10, b ovenfor.
 3. Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og laget styre for gruppens økonomi. Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret.
 4. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens interesser. Det skal gjøre framlegg for lagstyret om stevner og stå for tekniske arrangement. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få frem medlemmene til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttakingskomite og sende rapport til lagsstyret.
 5.   Det skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere overtredelser til lagsstyret.
 6. Gruppestyret legger frem for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltakelse og plasseringer i stevner m. v.

§ 17 Lovendring (21)
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 18 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 Oppløsning (22)
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.(23)

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
————————-

 

Fotnoter:

1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5

2) Navnet trer i kraft fra 01.01.2008.

3) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

4) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

5) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp.  Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

6) Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

7) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

8) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

9) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

10) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

11) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.  Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

12) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

13) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 16 i lagets lov.

14) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

15) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 

16) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

17) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

18) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

19) Se NIFs lov § 2-17.

20) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

21) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

22) Jfr. NIFs lov § 2-16.

23) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.